Kameravalvonnan tietosuojaseloste

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/99; 10§ ja 24§)
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) (679/2016)

Laadittu 24.5.2018

Viimeisin muutos 7.9.2022

 

1. REKISTERINPITÄJÄ

Kauppakeskus Mylly Oy
Myllynkatu 1

21280 RAISIO

Puh. 02 332 3000

Email:
info@kauppakeskusmylly.fi

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Rekisteristä vastaa Kauppakeskus Myllyn Turvallisuuspäällikkö
Yhteydenotot:

Kauppakeskus Mylly Oy

Myllynkatu 1

21280 RAISIO

Puh. 02 332 3000

Email:
info@kauppakeskusmylly.fi

3. REKISTERIN NIMI

Kauppakeskus Mylly Oy:n kameravalvonnan tietosuojarekisteri

4. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Kameravalvontajärjestelmän tarkoituksena on suojata tietoa ja omaisuutta, ennaltaehkäistä väärinkäytöksiä ja rikoksia, kauppakeskuksessa asioivien ja siellä työskentelevien henkilöiden turvallisuuden ja oikeusturvan takaaminen, sekä auttaa jo tapahtuneiden väärinkäytösten ja rikosten selvittämisessä.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää valvontakameroiden tallentamaa kuvamateriaalia. Materiaalia kertyy digitaalisessa ja analogisessa muodossa. Valvontakameroita on sijoitettu Kauppakeskus Mylly Oy:n hallinnoimiin tiloihin ja pihaalueille kuvaamaan yleisiä tiloja ja alueita, sekä yleisöltä rajattuja tiloja ja alueita. Rekistereihin tallentuvat kameravalvonnan kattamilla alueilla liikkuvien ja oleskelevien henkilöiden ja ajoneuvojen kuvat, sekä päivämäärä ja kellonaika.
 

6. SÄÄNNÖN MUKAISET TIETOLÄHTEET

Valvontakameroiden välittämä kuvamateriaali Kauppakeskus Mylly Oy:n hallinnoimista tiloista ja piha-alueilta. Ei ulkopuolisia tietolähteitä.
 

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekisteristä ei säännönmukaisesti luovuteta tietoja kenellekään. Tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa ja sallimissa rajoissa.

Tietoja voidaan luovuttaa poliisille tai muille toimivaltaisille viranomaisille rikosten tutkintaa varten. Luovutus perustuu aina viranomaisen esittämään yksilöityyn pyyntöön.Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin käyttötarkoituksen mukaisien tehtävien hoitoon voidaan käyttää alihankkijoita.
 

8. REKISTERIN SUOJAUS

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterin käsittelyoikeus on nimetyillä henkilöillä ja vartiointihenkilöstöllä. Rekisteri on suojattu salasanalla, joka on tiedossa vain tehtävään nimetyillä henkilöillä.
 

9. TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Tietoja säilytetään enintään kolmekymmentä (30) vuorokautta. Tallenneaika vaihtelee tallennetilan täyttymisen mukaan. Tallenne voidaan säilyttää määräajan jälkeen, jos se on tarpeen ennen määräajan loppua selvitettäväksi tulleen rikos- tai väärinkäytösepäilyn käsittelyn loppuunsaattamiseksi.
 

10. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUDEN TOTEUTTAMINEN

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia tietojensa oikaisua tai poistamista. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisteriin tallennettu tieto poistuu automaattisesti viimeistään kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa, kun järjestelmä tallentaa vanhan tiedon päälle uutta tietoa.
 

11. TIEDOTTAMINEN REKISTERIIN TALLENTAMISESTA

Kameravalvonnalla suojattujen tilojen ulko-ovilla ja sisääntulo väylillä on tarroin ja/ tai kyltein ilmoitettu tallentavasta kameravalvonnasta alueella. Kameravalvonnan rekisteriseloste on nähtävissä Kauppakeskus Mylly Oy:n tiloissa. Tarvittaessa kysyjälle voidaan lähettää tai tulostaa kopio rekisteriselosteesta.

newsletter background decoration
Kiinnostaisiko tarjoukset ja hyvin ihmeelliset uutiset?
Tietysti kiinnostaisi. Tilaa siis Myllyn uutiskirje, sinä ihmeellinen ihminen, niin saat kuulla kaiken tärkeän ensimmäisenä. Kokeile vaikka.