ToiveMylly: Yhteisön säännöt ja selosteet

YHTEISÖN SÄÄNNÖT: ToiveMylly

1. Yleistä

ToiveMyllyllä tarkoitetaan tutkimusyhteisöä, johon voivat osallistua vähintään 15- vuotiaat Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt, jotka haluavat olla kehittämässä Kauppakeskus Myllyä. Liittymällä ToiveMyllyyn vakuutat täyttäväsi nämä osallistumisedellytykset ja sitoudut hyväksymään paneelin jäsenenä nämä säännöt.

2. Tutkimuskutsut

Tutkimuskutsuja voidaan lähettää enintään 4 kertaa kuukaudessa. Kaikkia tutkimuksia ei välttämättä lähetetä kaikille ToiveMyllyn jäsenille, vaan kuhunkin tutkimukseen kutsutaan tarvittaessa siihen sopiva kohderyhmä. Jokaisen tutkimuksen kohderyhmälle lähetetään kutsu joko tekstiviestillä tai sähköpostilla.

3. Tutkimusten luottamuksellisuus

ToiveMyllyn keskuudessa tehdyt tutkimukset noudattavat Suomen Markkinatutkimusliiton, Kansainvälisen Kauppakamarin sekä ESOMARin (markkinatutkimusalan kansainvälinen kattojärjestö) sääntöjä ja periaatteita. Tutkimukset ovat luottamuksellisia, eikä vastaajan nimeä tai yhteystietoja liitetä hänen antamiinsa vastauksiin. Vastauksia ei tarkastella yksittäisinä. Vastaaminen on näin ollen lähtökohtaisesti luottamuksellista ja anonyymia. Mikäli näistä periaatteista joltain osin päätetään poiketa, pyydetään siihen ToiveMyllyn jäsenen nimenomainen suostumus. Joidenkin tutkimusten luottamuksellisuus koskee myös vastaajaa: tutkimuskyselyssä esitetyt asiat ja aineistot ovat luottamuksellisia.

4. Tutkimuksiin vastaaminen

Tutkimuksiin vastaaminen on aina vapaaehtoista. Mielipidekyselyt on laadittu tutkimustarkoituksiin. Tutkimuksiin tulee vastata totuudenmukaisesti, omiin kokemuksiin ja näkemyksiin perustuen. ToiveMyllyn jäsen vastaa siitä, että hänellä on oikeus luovuttaa ToiveMyllyn käyttöön annetut tiedot ja mahdolliset muut aineistot.

5. Palkitseminen

ToiveMyllyn kyselyihin vastanneiden kesken arvotaan tuote- ja/tai lahjakorttipalkintoja, joista kerrotaan kunkin kyselyn kohdalla erikseen. Laajemmasta tutkimus- ja palvelukehitysyhteistyöstä palkitaan lahjakortein tai tuotepalkinnoin projektikohtaisesti ja tästä sovitaan erikseen ennen projektin alkua. Vuodessa palkkiota voi kertyä korkeintaan 100€ per jäsen.

6. Henkilötiedot

Rekisteriseloste ja informaatio (henkilötietolain 523/99 10 § ja 24 §) rekisterinpitäjästä, tämän edustajasta, kerätyistä henkilötiedoista ja niiden käsittelyn tarkoituksesta on saatavissa tietosuojaselosteessa.

7. Immateriaalioikeudet

ToiveMyllyn jäsenillä on oikeus käyttää paneelin kautta tulevia aineistoja ainoastaan osallistuakseen Kauppakeskus Myllyn ja/tai sen yhteistyökumppaneiden järjestämiin tutkimuksiin tai hankkiakseen lisätietoa näiden tuotteista. Käyttäjä, joka loukkaa näitä immateriaalioikeuksia tai käyttää aineistoja muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin vastaa Kauppakeskus Myllyn ja sen yhteistyökumppaneille aiheuttamistaan vahingoista. Jäsen luovuttaa Kauppakeskus Myllylle yksinomaisen ja rajoittamattoman käyttöoikeuden tutkimusaktiviteetin yhteydessä antamaansa tai laatimaansa aineistoon. Jäsen vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijä- ja muut oikeudet luovuttaa Kauppakeskus Myllyn käyttöön tutkimusaktiviteetin yhteydessä antamansa tiedot ja mahdollinen muu aineisto.

8. Vastuunrajoitukset

Kaikki ToiveMyllyyn annetut tiedot ja sisältö tarjotaan tutkimustarkoituksiin sellaisena kuin ne ovat. Tutkimuksiin osallistuminen on vapaaehtoista ja vastikkeetonta. Kauppakeskus Mylly ja sen yhteistyökumppanit eivät anna takuita tai ota vastuita tietojen sisällöstä tai niiden mahdollisista virheistä ja/tai puutteista.

9. Irtisanoutuminen

ToiveMyllystä voi irtisanoutua milloin tahansa lähettämällä sähköpostin osoitteeseen markkinointi@kauppakeskusmylly.fi ja ilmoittamalla halustaan irtisanoutua. Irtisanoutumista ei tarvitse perustella. Irtisanoutuneen jäsenen henkilötiedot poistetaan paneelin rekisteristä. Myös ToiveMyllyn jäsen, joka ei ole osallistunut tutkimuksiin edeltävän 12 kuukauden aikana, voidaan poistaa paneelin rekisteristä. Tässä yhteydessä jäsenen henkilötiedot poistetaan.

10. Muutokset

Rekisterinpitäjä varaa kaikki oikeudet näiden sääntöjen, ToiveMyllyn ja sen tutkimusten, palkkioiden ja palkitsemisjärjestelmän muutoksiin ja/tai niiden lopettamiseen. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan ToiveMyllyn jäsenille sähköisesti ja ToiveMyllyn verkkosivustolla. Jäsenen tulee huolehtia siitä, että hänen antamansa tiedot ovat ajantasaiset. Tietoja säilytetään kehittäjäyhteisön keston ajan.

TIETOSUOJASELOSTE

ToiveMyllyn Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä

Kauppakeskus Mylly, Myllynkatu 1, 21280 Raisio

2. Rekisteriasioita hoitavat tahot

Kauppakeskus Mylly
Meri Hakulinen / Puh. 0400256881

Marketing Clinic Finland Oy
Kati Nurminen / Puh. 0405403663

3. Rekisterin nimi

ToiveMylly

4. Henkilötietojen käsittelytarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään markkinatutkimuksiin ja mielipidemittauksiin, joiden tuloksia käytetään Kauppakeskus Myllyn liiketoiminnan ja yhteistyökumppaneiden tukena.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: A. ToiveMyllyn jäsenen perustiedot: etunimi, sukunimi, syntymävuosi, sukupuoli, sähköpostiosoite, puhelinnumero, talouden koko, henkilökohtaiset bruttotulot vuodessa, asuinpaikan postinumero, ammatti, asiointiuseus Kauppakeskus Myllyssä, suostumus uutiskirjeeseen. B. ToiveMyllyn jäsenen kyselytutkimustiedot: Käyttäjän vastaukset kyselyihin, muut mahdolliset käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus. ToiveMyllyyn liittyvät tiedot kerätään ensisijaisesti jäseneltä itseltään ilmoittautumisen yhteydessä sekä kyselyjen muodossa.

7. Säännönmukaiset tietojen siirrot ja luovutukset sekä tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta ToiveMyllyn tutkimusten analysointiin osallistuvien osapuolien ulkopuolelle. Jäsenten tietoja ei siirretä ilman ToiveMyllyn jäsenen suostumusta Kauppakeskus Myllyn suoramarkkinointirekisteriin tai käytetä muihin markkinointitarkoituksiin. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Tietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeellista rekisterin käyttötarkoituksen kannalta. ToiveMyllystä voi irtisanoutua milloin tahansa. Myös ToiveMyllyn jäsen, joka ei ole osallistunut tutkimuksiin edeltävän 12 kuukauden aikana, voidaan poistaa paneelin rekisteristä. Näissä yhteyksissä jäsenen henkilötiedot poistetaan.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojen käsittelyn tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein Koplan tietoturvaperiaatteiden mukaisesti. Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Henkilötietoja käsittelevät vain tutkimuksen tulosten analysointiin osallistuvat henkilöt.

10. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

ToiveMyllyn jäsenellä on mahdollisuus tarkistaa hänestä tallennetut tiedot ja muuttaa niitä jokaiseen tutkimuskyselyyn vastaamisen yhteydessä, kutsupyynnön yhteydessä ja paneelin mobiililiittymässä. ToiveMyllyn jäsenillä on henkilötietolain 26-28 § mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja ToiveMyllyyn on tallennettu. ToiveMyllyn jäsenen tulee tarkastuspyynnössä esittää tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot: Nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Tarkistuspyynnön voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen tutkimus@kopla.fi. Viestin aihekenttään merkitään tieto ” ToiveMylly/Tietojen tarkistus”. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle sähköpostitse. Tiedot toimitetaan vain siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka ToiveMyllyn jäsen on liittyessään ilmoittanut.

10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

ToiveMyllyn jäsen voi päivittää omia tietojaan henkilötietolain 29 § mukaisesti (ks. kohta 9).

Rekisteriselosteet: ToiveMyllyn rekisteriselosteessa kerrotaan mihin tarkoituksiin ja miten henkilötietoja käytetään. Marketing Clinic Finland Oy noudattaa henkilötietojen käsittelyssä henkilötietolakeja ja muita Suomen lakeja.

11. Oikeus tietojen poistamiseen ja muut oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä. ToiveMyllystä voi irtisanoutua milloin tahansa lähettämällä sähköpostin osoitteeseen markkinointi@kauppakeskusmylly.fi ja ilmoittamalla halustaan irtisanoutua. Irtisanoutumista ei tarvitse perustella. Irtisanoutuneen jäsenen henkilötiedot poistetaan paneelin rekisteristä. Rekisteröidyllä on myös oikeus käsittelyn rajoittamiseen, vastustamisoikeus, oikeus peruuttaa suostumus ja oikeus saada tieto henkilötietojen turvaloukkauksesta. Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

13. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille.

TOIVEMYLLY REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Kauppakeskus Mylly, Myllynkatu 1, 21280 Raisio

2. Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

Kauppakeskus Mylly
Meri Hakulinen / Puh. 0400256881

Marketing Clinic Finland Oy
Kati Nurminen/Puh. 0405403663

3. Rekisterin nimi

ToiveMylly

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään markkinatutkimuksiin ja mielipidemittauksiin, joiden tuloksia käytetään Kauppakeskus Myllyn liiketoiminnan ja yhteistyökumppaneiden tukena.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: A. ToiveMyllyn jäsenen perustiedot: etunimi, sukunimi, syntymävuosi, sukupuoli, sähköpostiosoite, puhelinnumero, talouden koko, henkilökohtaiset bruttotulot vuodessa, asuinpaikan postinumero, ammatti, asiointiuseus Kauppakeskus Myllyssä, suostumus uutiskirjeeseen. B. ToiveMyllyn jäsenen kyselytutkimustiedot: Käyttäjän vastaukset kyselyihin, muut mahdolliset käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

ToiveMyllyyn liittyvät tiedot kerätään ensisijaisesti jäseneltä itseltään ilmoittautumisen yhteydessä sekä kyselyjen muodossa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilöä yksilöiviä tietoja ei luovuteta.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Ei manuaalista aineistoa. Tietokanta sijaitsee suojatulla palvelimella, jolle ei ole asiattomilla pääsyä.

newsletter background decoration
Kiinnostaisiko tarjoukset ja hyvin ihmeelliset uutiset?
Tietysti kiinnostaisi. Tilaa siis Myllyn uutiskirje, sinä ihmeellinen ihminen, niin saat kuulla kaiken tärkeän ensimmäisenä. Kokeile vaikka.