Dataskyddsbeskrivning

DATASKYDDSBESKRIVNING

Personuppgiftslagen (523/99) 10 §

EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679

Upprättad: 24.5.2018

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Kauppakeskus Mylly Oy

Myllynkatu 1
21280 RESO
Tfn 02 332 3000

REGISTRETS NAMN

Kauppakeskus Mylly Oy:s marknadsföringsregister

Kauppakeskus Mylly Oy:s kundregister för webbplatsen

ANSVARSPERSON FÖR REGISTRET

Kontaktperson:

Mira Färm

Kauppakeskus Mylly Oy

Myllynkatu 1
21280 RESO
Tfn 040 778 5515
Email: mira.farm@kauppakeskusmylly.fi

REGISTRETS SYFTE

Marknadsföringsregistret inkluderar prenumeranter av nyhetsbrevet:

 • vårda, förnya och utveckla kundrelationer
 • kund- och direktmarknadsföring
 • skicka nyhetsbrev
 • ordna tävlingar och skicka ut priser
 • opinions- och marknadsundersökningar
 • att utveckla affärsverksamheten

Kundregistret för webbplatsen innehåller personuppgifter som lämnats via kontakt- och responsformulär och uthyrning av reklamplatser:

 • vårda, förnya och utveckla kundrelationer
 • feedback och kundkontakt
 • att utveckla affärsverksamheten
 • användaranalyser för webbplatsen
 • svar på kundkontakter och arbetsansökningar

Behandlingen av personuppgifter i marknadsförings- och webbsidekundregistret baserar sig på hantering av kundförhållanden, den registrerades samtycke eller den personuppgiftsansvariges berättigade intressen.

REGISTRETS INNEHÅLL

I marknadsföringsregistret behandlas följande uppgifter som är nödvändiga för registrets användningssyfte:

 • Namn
 • Kön
 • Födelseår
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Intressen

Marknadsföringsregistret innehåller följande användaruppgifter:

 • Registreringsdatum
 • Vinnare

Personuppgifter som lämnats via kontakt- och responsblanketter samt vid uthyrning av reklamplatser:

 • Namn
 • E-post
 • Telefonnummer

DATAKÄLLOR

Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter är samtycke eller den personuppgiftsansvariges berättigade intresse. Personuppgifter samlas in från de registrerade själva när de som kunder börjar prenumerera på Myllys nyhetsbrev, deltar i Myllys tävlingar, skickar respons, tar kontakt på annat sätt eller hyr en plats för uthyrning av reklamplatser i Mylly. Det är också även möjligt att skicka anonym respons. Med kakor (cookies) sparas även data om hur webbplatsen använts.

ÖVERLÄMNING OCH ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER

Uppgifter lämnas inte ut utan samtycke från den registrerade, förutom inom de gränser som tillåts och förutsätts enligt lag eller myndighetskrav.

Underleverantörer kan anlitas för att sköta uppgifter enligt registrets användningssyfte och personuppgifter kan överföras utanför EU/EES om det är nödvändigt för genomförandet av tjänsten. I så fall säkerställer den personuppgiftsansvarige genom avtal att dataskyddet är på tillräcklig nivå som lagstiftningen kräver.

UPPGIFTERNAS LAGRINGSTID

Den personuppgiftsansvarige lagrar marknadsföringsregistrets uppgifter endast så länge som det är nödvändigt för registrets användningssyfte. Den registrerade kan avbeställa nyhetsbrevet och radera samtliga insamlade uppgifter när som helst via en länk längst ned i nyhetsbrevet.

Personuppgifter i webbsidornas kundregister lagras i fem (5) år varefter de raderas.

SKYDD AV REGISTRET

Databaserna där uppgifterna lagras är tekniskt och fysiskt skyddade på ett sådant sätt att utomstående inte kan få tillgång till dem. Endast personer som behöver uppgifterna för att sköta sina arbetsuppgifter har tillgång till dem. Myllys datornätverk och hårdvaran där registret finns är skyddad med en brandvägg och andra tekniska åtgärder, till exempel kryptering, med hänsyn till de kostnader som åtgärderna medför.

RÄTT TILL TILLGÅNG, RÄTTELSE OCH RADERING AV UPPGIFTER

Den registrerade har när som helst rätt att avbeställa nyhetsbrevet, rätt att kontrollera sina uppgifter och rätt att bli bortglömd. Dessa åtgärder är möjliga genom en länk längst ned i nyhetsbrevet eller genom att skicka en skriftlig begäran till den personuppgiftsansvarige.

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter som sparats om sig, rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter och rätt att få sina uppgifter raderade från registret. Observera att du har rätt att bli bortglömd endast om vi inte har lagliga skyldigheter att fortsätta behandla dina personuppgifter. Den registrerade har också rätt till att begränsa behandlingen (bestrida uppgifternas riktighet eller olaglig behandling), rätt att invända mot behandlingen (direktmarknadsföring eller annan behandling baserad på ett berättigat intresse), rätt att ta tillbaka samtycke och rätt att få information om personuppgiftsincidenter. Registrerade som anser att behandlingen strider mot gällande dataskyddsbestämmelser har också rätt att inge klagomål till en tillsyningsmyndighet.

Begäran om granskning, rättelse eller radering ska skickas skriftligen och undertecknat till personen som svarar för registerärenden. Med ett undertecknat brev är det möjligt att begära ut sina uppgifter kostnadsfritt en gång i året.

ANDRA RÄTTIGHETER

Innehållet på webbsidorna och i nyhetsbrevet kan innehålla länkar till tredje parters webbplatser. Länkade webbplatser upprätthålls inte av företaget, som inte heller ansvarar för innehållet eller länkar på tredje parters webbplatser. Den som besöker länkade webbplatser ska själv bekanta sig med webbplatsens principer för skydd av personuppgifter, information om kakor och andra tillämpliga villkor.

RÄTT TILL ÖVERFÖRING OCH FÖRBUD

Registrerade har rätt att få tillgång till de personuppgifter som de har lämnat till den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format om behandlingen grundar sig på samtycke eller avtal, förutsatt att behandlingen sker automatiskt.

Registrerade har enligt artikel 18 i EU:s dataskyddsförordning rätt att begränsa behandlingen av sina uppgifter.

ÄNDRING AV DATASKYDDSBESKRIVNINGEN

Den personuppgiftsansvarige har rätt att uppdatera och ändra den här dataskyddsbeskrivningen.