Dataskyddsbeskrivning för kameraövervakning

REGISTER- OCH DATASKYDDSBESKRIVNING

Personuppgiftslagen (523/99; 10§ och 24§)
EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) (679/2016)

Upprättad: 24.5.2018

Senast ändrad: 7.9.2022

 

1. REGISTERANSVARIG

Kauppakeskus Mylly Oy
Myllynkatu 1

21280 RESO

Tfn 02 332 3000

Email:
info@kauppakeskusmylly.fi

2. REGISTERANSVARIG KONTAKTPERSON

Kauppakeskus Myllys Säkerhetschef ansvarar för registret
Kontakt:

Kauppakeskus Mylly Oy

Myllynkatu 1

21280 RESO

Tfn 02 332 3000

Email:
info@kauppakeskusmylly.fi

3. REGISTRETS NAMN

Kauppakeskus Myllys Oy:s dataskyddskyddsregister för kameraövervakning

4. RÄTTSLIG GRUND OCH SYFTE MED BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Syftet med kameraövervakningssystemet är att skydda data och egendom, förhindra missbruk och brott, garantera säkerheten och rättsskyddet för köpcentrumets besökare och arbetstagare och bistå vid utredning av redan inträffade missbruk och brott.

Informationen används inte för automatiserat beslutsfattande eller profilering.
 

5. REGISTRETS INNEHÅLL

Registret innehåller bildmaterial från övervakningskamerorna. Materialet sparas i digitalt och analogt format. Övervakningskameror finns placerade i utrymmen och gårdsområden som förvaltas av Kauppakeskus Mylly Oy för att filma offentliga lokaler och områden, samt lokaler och områden som är stängda för allmänheten. I registret sparas bildmaterial på personer och fordon som rör sig och vistas i de områden som omfattas av kameraövervakningen, samt datum och tid.
 

6. REGELBUNDNA INFORMATIONSKÄLLOR

Övervakningsfilmer från lokalerna och gårdsområdena som förvaltas av Kauppakeskus Mylly Oy. Inga externa informationskällor.
 

7. REGELBUNDEN ÖVERLÅTELSE OCH ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER UTANFÖR EU ELLER EES

Uppgifter lämnas inte regelbundet ut från registret. Uppgifter får endast lämnas ut inom de gränser som krävs och tillåts av gällande lagstiftning.

Uppgifter får lämnas ut till polisen eller andra behöriga myndigheter för utredning av brott. Överlämningen sker alltid utifrån en specifik begäran från myndigheterna. Uppgifter lämnas inte ut utanför EU eller EES.

Underleverantörer kan anlitas för att sköta uppgifter enligt registrets användningssyfte.
 

8. SKYDD AV REGISTRET

Vid hanteringen av registret iakttas försiktighet och de uppgifter som behandlas med hjälp av informationssystem är skyddade på ett erforderligt sätt. Utsedda personer och vaktpersonal har åtkomsträtt till registret. Registret är skyddat med lösenord som endast de behöriga personerna känner till.
 

9. UPPGIFTERNAS LAGRINGSTID

Uppgifterna lagras i högst trettio (30) dygn. Lagringstiden beror på lagringskapaciteten. En inspelning kan sparas längre än ovanstående lagringstid om det är nödvändigt för att slutföra utredningen av ett misstänkt brott eller missbruk.
 

10. RÄTT TILL GRANSKNING OCH UTÖVNING AV RÄTTEN

Varje person i registret har rätt att kontrollera de uppgifter som sparats om sig och kräva att uppgifterna korrigeras eller raderas. Om personen vill kontrollera uppgifter som sparats eller begära att få dem korrigerade ska en skriftlig begäran om det skickas till den personuppgiftsansvarige. Den personuppgiftsansvarige kan vid behov be personen om att styrka sin identitet. Den personuppgiftsansvarige svarar kunden inom den tid som EU:s dataskyddsförordning kräver (i regel inom en månad).

Uppgifter som sparats i registret raderas automatiskt senast efter trettio (30) dygn när systemet börjar spara över gammal information med ny.
 

11. UPPLYSNING OM LAGRING I REGISTRET

På ytterdörrarna till lokaler som skyddas med kameraövervakning och vid ingångarna finns dekaler och/eller skyltar som informerar om kameraövervakning i området. Registerbeskrivningen för kameraövervakningen finns framlagt i Kauppakeskus Mylly Oy:s lokaler. Vid behov kan en kopia av registerbeskrivningen skickas eller skrivas ut till den som efterfrågar.